Etický kodex

Účelem Etického kodexu ActiveNet.cz jsou etické normy a zásady, které by měli zaměstnanci, spolupracovníci a třetí subjekty plnit – řídit se jimi. V případě porušení kodexu nebo dotazům k němu můžete využít email kodex@activenet.cz.

 

Způsob a hodnoty podnikáni

 • Dodržujeme při všech operacích soubor základních hodnot a přístupu k podnikání.
 • Čestnost je předpoklad trvalého a úspěšného obchodního vztahu.
 • Přijímáme zakázky, které jsme schopni splnit.
 • Při své činnosti dáváme pozor na dodržování právních předpisů a smluvních závazků s ostatními podnikateli.
 • Dodržování etických norem je průběžně sledováno.
 • Reklama je vedena pravdivě v souladu s hospodářskou soutěží.
 • Nepoužíváme klamavé prvky.
 • Uvědomujeme si závazky vůči subjektům, s nimiž přicházíme do styku.
 • Potřeba a spokojenost zákazníka je na prvním místě.
 • Ochrana důležitých informací a údajů patří k nejdůležitějším úkolům každého člena týmu.
 • Kontinuální obchodování je větším přínosem než jednorázový prodej.
 • Dodržujeme dohodnuté platební i ostatní podmínky podnikání - spolehlivost, žádné skryté poplatky a náklady.

 

Postoj k zaměstnancům a spolupracovníkům

 • Spokojenost pracovníků je prvořadým cílem.
 • Zajišťujeme pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci, řádně vyplácenou mzdou ve sjednaných termínech.
 • Netolerujeme sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování.
 • Garantujeme důstojné zaměstnanecké prostředí, zavazujeme se podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí a nepřipouštíme jakoukoliv diskriminaci odporující právu a mezilidským vztahům.
 • Vedeme své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.
 • Snažíme se poskytnout zaměstnancům přiměřené zaměstnání, provádíme zodpovědně nábor a informujeme zaměstnance o jejich profesních vyhlídkách.
 • Povzbuzujeme profesionální rozvoj zaměstnance potřebný pro zaměstnání.

 

Postoj k okolní komunitě

 • Podporujeme vzdělávací, zdravotní, ekologické, kulturní a podobné činnosti.
 • Přispíváme na charitativní a dobročinné činnosti.

 

Postoj k životnímu prostředí

 • Máme vysoký zájem o zlepšování kvality životního prostředí.
 • Respektujeme normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

 

Vztahy s konkurencí

 • Ve vztahu ke konkurenci budeme vždy vystupovat profesionálně.
 • Nebudeme veřejně kritizovat pracovní postupy a normy konkurentů.
 • Hodnocení bude profesionální a čestné.
 • Dohlédneme na to, aby zaměstnanci respektovali důvěrnost obchodních informací.
 • Nebudeme zneužívat dominantní postavení na trhu.